Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


1. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών μελέτης ανάλυσης κόστους οφέλους της επένδυσης ανάπτυξης του Θύλακα Υποδοχής Καινοτόμων Δραστηριοτήτων της Ζώνης Καινοτομίας Θεσσαλονίκης

2. Η περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών και οι τεχνικές προδιαγραφές του έργου παρουσιάζονται ως ακολούθως:

Η μελέτη θα πρέπει να ακολουθεί τις γενικές αρχές της ανάλυσης κόστους οφέλους για μεγάλα έργα στον κλάδο της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας, περιλαμβάνοντας οικονομική και χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση κινδύνου, ενώ παράλληλα ο «οδηγός ανάλυσης κόστους-οφέλους των επενδυτικών σχεδίων» της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να θεωρείται το βασικό κείμενο αναφοράς.

Ενδεικτικό περιεχόμενο προσφερόμενων υπηρεσιών:
1. Περιγραφή της επένδυσης
• Περιγραφή τρέχουσας κατάστασης
• Κοινωνικό-οικονομικό περιεχόμενο
• Στόχοι της επένδυσης
2. Θεσμικό και Νομικό πλαίσιο
• Νομικό καθεστώς δικαιούχου και διοικητικές πτυχές
• Εμπειρία του δικαιούχου σε μεγάλα έργα
• Περιγραφή ενδιαφερόμενων μερών και αντίστοιχοι ρόλοι
• Λοιπά θέματα οργανωτικής δομής, προμηθειών, κρατικής υποστήριξης
3. Ανάλυση ζήτησης
• Δομή και δυναμικές της αγοράς
• Ανάλυση αγοράς για την ποσοτικοποίηση των χρηστών της επένδυσης
4. Ανάλυση εναλλακτικών επιλογών
• Περιγραφή εναλλακτικών επιλογών/σεναρίων, κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης
• Ιεράρχηση επιλογών και σύγκριση με το “business-as-usual” σενάριο
• Αιτιολόγηση τελικής επιλογής
5. Περίοδος κατασκευής και εφαρμογής
6. Χρηματοοικονομική ανάλυση
• Βασικές παραδοχές
• Χρηματοοικονομικό μοντέλο
• Πηγές χρηματοδότησης
• Χρηματοοικονομικές προβλέψεις
7. Οικονομική ανάλυση
• Ανάλυση οικονομικού κόστους
• Ανάλυση οικονομικών ωφελειών
8. Αξιολόγηση κινδύνου και ανάλυση ευαισθησίας

3. Κατόπιν τούτου καλείστε να υποβάλετε την προσφορά σας στο Γραφείο 445 του 4ου ορόφου του Υπουργείου Μακεδονίας- Θράκης (ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ, ΤΚ 54123, Θεσσαλονίκη) ή ηλεκτρονικά στο info@thessinnozone.gr. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 14η Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 14:00. Προσφορά που κατατίθεται εκπρόθεσμα δεν γίνεται δεκτή. Η προσφορά, πρέπει να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του υποψηφίου ανάδοχου.

Στον φάκελο προσφοράς υποχρεωτικά πρέπει να συμπεριληφθούν:
Α) Οικονομική προσφορά για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών η οποία δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, που αποτελεί τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της Αναθέτουσας Αρχής.
Β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, από το οποίο να αποδεικνύεται ότι δεν υφίσταται εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους λόγους που περιγράφονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
Υπόχρεοι στην προσκόμιση του ως άνω αποσπάσματος ποινικού μητρώου είναι:
– Φυσικά πρόσωπα
– Διαχειριστές Ε.Π.Ε., ΙΚΕ, Ο.Ε. και Ε.Ε.
– Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΖΚ
– Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι διαχειριστές και νόμιμοι εκπρόσωποί του.
Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας.
Δ) Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας.
Ε) Απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα (καταστατικό, ΦΕΚ, ΓΕΜΗ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ, όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.
ΣΤ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο προσφέρων αναλαμβάνει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που περιγράφονται στην παρ. 2 της παρούσας.
Z) Ομάδα Έργου στην οποία να τεκμηριώνεται, επί ποινή αποκλεισμού, η διεθνής εμπειρία αντίστοιχων μελετών.
Η) Κατάλογο αντίστοιχων έργων στον οποίο να αναφέρονται κατ’ ελάχιστο o συμβαλλόμενος, ο τίτλος και ο προϋπολογισμός του έργου.
Θ) Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου. Η διάρκεια υλοποίησης δεν θα υπερβαίνει επί ποινή αποκλεισμού τους τρεις μήνες.

4. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Η αμοιβή θα καταβάλλεται, μετά την έκδοση των αντίστοιχων τιμολογίων και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας που προβλέπεται.Leave a ReplyΕγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι.

Νέο Καθεστώς Προστασίας Δεδομένων – GDPR

Τρόποι για την καλύτερη προσαρμογή των επιχειρήσεων στα νέα δεδομένα.

Παρακολουθήστε live την εκδήλωση εδώ